תקנון האתר

המוצרים הינם תוספי תזונה ותמרוקים והאמור באתר הינו מידע אינפורמטיבי  והינו בגדר המלצה בלבד. 
אין לראות בהמלצות אלו משום התוויות רפואיות ואין המידע באתר זה מחליף התייעצות עם מומחה.

הגבלת אחריות

המידע באתר זה אינו מהווה התוויה רפואית ו/או תחליף לכל טיפול תרופתי זה או אחר.
בכל מקרה של מחלה או בעיה רפואית או חשד למחלה או בעיה רפואית יש להיוועץ עם רופא מטפל.
בהיריון, נשים מניקות, ילדים, אנשים החולים במחלות כרוניות והנוטלים תרופות מרשם – יש להיוועץ ברופא לפני השימוש.

המידע המובא באתר זה הינו מידע כללי המבטא גישה מסוימת או דעה קיימת.
בכל מקרה של ספק לגבי התאמה מומלץ לפנות לרופא לברר אם וכיצד להשתמש במידע, במוצרים ובשירותים יחד עם תרופות ו/או מוצרים אחרים הניטלים על ידך.
המידע המסופק על ידי האתר מובא למבקרים באתר כשירות אינפורמטיבי, אין בו כדי להוות הוראה או תשובה או המלצה כיצד לטפל במחלה או בתופעה או במצב בריאות כלשהוא.
על הרוכש להביא בחשבון כי יתכן ולמוצרים השפעות שונות, על בני אדם שונים, וכי תגובתו הפיסית של כל אדם למוצר שונה מרעהו.

ההשתתפות בתכנית הניקוי הינה באחריות המשתמש לפי שיקול דעתו הבלעדי. המוצרים, הערכות השירותים ניתנים ומוצגים כפי שהם בהזמנת התכנית והמוצרים המשתמש מצהיר כי הינו בריא וכשיר לעשות שימוש במוצרים ו/או בערכות ובשירותים וכי לא ידוע לו על כל בעיה רפואית שמונעת שימוש במוצרים ו/או בערכות ו/או בשירותים

מדיניות פרטיות

1. רישום לשירותים
1.1 השימוש באתר, וכן רכישת מוצרים ו/או שירותים עשויים לדרוש הרשמה. במסגרת ההרשמה נדרשים המשתמשים למסור מידע אישי, כדוגמת שם, גיל, מין, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ו/או פרטי אמצעי תשלום. השדות שחובה למלא יסומנו.
1.2 המידע שיתבקש יהיה תלוי בשירות המבוקש מהמשתמש ולפיכך, קיימת אפשרות שהמשתמש יתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.

2. המידע ומאגר המידע

2.1 הנתונים שנמסרים על ידי המשתמש יישמרו במאגר המידע של Bodyflow –
בודי פלוו – מובהר, כי אין כל חובה על המשתמש למסירת פרטים אלו אך ללא מסירת הפרטים לא ניתן יהיה לרכוש מוצרים ו/או שירותים.
2.2 בעת שימוש באתר ייתכן וישמר מידע במאגר המידע של Bodyflow – בודי פלוו על הזמנות קודמות, על מידע או פרסומים שקראת באתר, עמודים בהם צפית, מוצרים ו/או שירותים שעניינו אותך. בנוסף, ישמרו בנתוני האתר אמצעי תשלו, מקום וכתובת המחשב, היסטורית גלישה ועוד. נתונים אלו וכן הנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר יכול שישמרו במאגר המידע של Bodyflow – בודי פלוו.

3. השימוש במאגר המידע
השימוש במאגר המידע יעשה בהתאם לכל דין ועל פי תנאי מדיניות פרטיות זו, למטרות המפורטות להלן:
3.1 . ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך.
3.2 . לאפשר למשתמש להשתמש בשירותים ו/או המוצרים בהם התעניין.
3.3 . להציע למשתמש מבצעים ופעילויות שונות בהתאם לתחומי העניין.
3.4 . כדי לשפר, להוסיף ולהסיר שירותים ו/או מוצרים המוצעים באתר, לפנות למשתמש בכל מידע בדבר מבצעים ו/או חידושים ו/או שינויים ו/או שירותים לפי העניין וכן כדי ליצור שירותים ו/או מוצרים חדשים המתאימים לדרישות משתמשי האתר.
3.5 . בכדי להתאים את פרסום השירותים ו/או המוצרים לכל משתמש ולתחומי ההתעניינות שלו.
3.6 . בשימוש באתר הנך מסכים לכך שBodyflow – בודי פלוו ישלח אליך מדי פעם באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הטלפון הסלולרי ו/או כל אמצעי תקשורת הצעות ו/או מידע בדבר שירותים ו/או מוצרים כמובן שבכל עת יוכל כל משתמש לבקש להסיר את נתוניו ואמצעי התקשורת ובהתאם יפסיק המשתמש לקבל מידע כאמור.
3.7 . לצורך ניתוח תחומי עניין, הרגלי גלישה, מחקר, שיפור שירות וכן צרכי פרסום ושיווק )לרבות מסירת המידע לצדדים שלישיים(.
3.8 . לכל מטרה אחרת, המפורטת להלן ולעיל בתנאי מדיניות הפרטיות ו/או בתקנון החברה או בתנאי השימוש של שירותים ו/או מוצרים ו/או ערכות.

4. מסירת מידע לגורמים נוספים

המידע לא יועבר לצדדים שלישיים אלא במקרים המפורטים להלן:
4.1 . אם המשתמש עשה שימוש בקישורים )”לינקים”( והפניות לאתרים אחרים )ככל שקיימים(הניתנים באתר לנוחות המשתמש בלבד.
4.2 . אם המשתמש הפר את תנאי התקנון ו/או מדיניות הפרטיות ו/או כל תנאי שימוש באתר ו/או הפר תנאי שימוש בשירותים המוצעים בו, או אם התבצע שימוש בכל תוכן המהווה לשון
הרע, הוצאת דיבה, חומר פורנוגרפי, מגונה, חומר שיש בו כדי להוות הטרדה, חומר מאיים, גס או הונאה מכל סוג שהיא.
4.3 . אם יתקבל צו למסירת פרטיך מכל רשות המוסמכת לכך.
4.4 . אם החברה תתפצל ו/או תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילותה עם פעילות של צדדים שלישיים, תהיה זכאית החברה להעביר לתאגיד ו/או הגוף החדש העתק מהמידע שמצוי במערכות ו/או מכל מידע אחר המצוי בידיעה ובלבד שתאגיד ו/או גוף זה יקבל על עצמו את מדיניות פרטיות זו, בשינויים המחויבים.
4.5 . ייתכן שהמידע יועבר לגורמים נוספים, לצורך מחקר, ניתוח הרגלי גלישה, סטטיסטיקה וכן לצרכי פרסום, שיווק, שיפור השירות באתר ושימושים עסקיים דומים.
4.6 . בכל שימוש באתר החברה הנך מסכים להעברת המידע, בכל דרך להעברת המידע, לגורמים שלישיים כמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו.

4.7.  Bodyflow בודי פלוו שומרת לעצמה את הזכות להפעיל חלק מהשירותים באתר, באמצעות צדדים שלישיים ו/או שותפי תוכן. המשתמשים בשירותים אלה עשויים להידרש למסור פרטים אישיים ו/או אמצעי תשלום נוספים. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים ו/או צדדים שלישיים אלו ולא למדיניות הפרטיות של Bodyflow – בודי פלוו ולכן מומלץ לעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם. מובהר כי למשתמש לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם מידע כאמור להלן שיהיה לצדדים שלישיים ו/או שותפי תוכן.
4.8.  מובהר בזאת כי Bodyflow – בודי פלוו אינה תהיה אחראית בכל סוג של אחריות ביחס למסירת מידע על ידי המשתמש לצדדים שלישיים כלשהם. מסירת מידע כאמור הנה באחריות המשתמש בלבד.
4.9.  אבטחת המידע המוזן לאתר, בקשר עם אמצעי התשלום, תעשה באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני. Bodyflow – בודי פלוו שומרת לעצמה את הזכות להפעיל כל שירותי תשלום ו/או כל חברת סליקה ביחס לשירותים ו/או מוצרים הכרוכים בתשלום. בעת ביצוע תשלום יועבר המידע בצורה ישירה לחברת התשלום ו/או הסליקה הרלוונטית או לחלופין יועבר המידע מהחברה אל החברה הרלוונטית לצורך תשלום החיוב.

5. Cookies

5.1 אנו משתמשים ב”עוגיות” (”Cookies”) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר. ה- Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הן מסייעות לנו, בין השאר, לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. הן יכולות לשמש אותנו גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שתבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום.
5.2 אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא בדוק את ההוראות בקובץ העזרה של הדפדפן. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה Cookies – במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך.
זכור: מחיקת או נטרול העוגיות עלולים לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים
והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

6. פרסומות וקישורים של צדדים שלישיים

Bodyflow – בודי פלוו שומרת לעצמה את הזכות לאפשר לצדדים שלישיים הוספת פרסום ו/או מודעות ו/או בנארים ו/או כל קישור אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

7. איסוף וניתוח מידע באמצעות
7.1 ייתכן שBodyflow – בודי פלוו תיעזר בחברה חיצונית לצורך קבלת מידע, איסוף מידע וניתוח ניתוחים סטטיסטיים על פי השימושים שיעשו באתר. החברה החיצונית תאסוף ותנתח מידע, בין היתר על תדירות השימוש, היקף השימוש, לצורך ניתוח תחומי עניין, הרגלי גלישה, שיפור שירות, אמצעי התשלום, מקום וכתובת המחשב IPהיסטורית גלישה ועוד וכיו”ב.
7.2 לצורך איסוף המידע החברה עשויה החברה להשתמש בטכנולוגיות שונות באופן שמסייע בניטור דפוסי פעילות כפי שצוינו לעיל. לאחר ניטור דפוסי הפעילות עשויה החברה להעביר את המידע לצדדים שלישיים וגורמים נוספים.

8. אבטחת מידע
8.1 Bodyflow – בודי פלוו פועלת לצורך אבטחת המידע שבאתר בין היתר באמצעות תוכנות המיועדות לכך. מערכות אלה פועלות לצמצום האפשרות לחדירה בלתי מורשית אך אין בהן ביטחון מוחלט. לפיכך, Bodyflow – בודי פלוו אינה מתחייבת לכך שהשימוש באתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם כל פירצה באבטחת המידע.
8.2 במקרה שהתגלתה פרצה במערכת המידע שבאתר הנך מתחייב לעדכן את Bodyflow – בודי פלוו על כך במיידיות האפשרית.

9. זכות לעיין במידע

9.1 על הוראות סעיף זה יחול חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 .
9.2 אם יעשה שימוש במאגרי המידע לצורך פניה אישית למשתמש באמצעות דיוור ישיר, יהיה זכאי המשתמש לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. במקרה זה המידע שימחק יהיה רק המידע הדרוש לחברה לפניה למשתמש לצורך הצעות מסחריות ומידע הדרוש לחברה על מנת שתוכל לנהל את עסקיה, לרבות תיעוד פעולות שביצע המשתמש באתר ישמר.
הזכות לשנות, לתקן, לשפר, לערוך שומרת לעצמה את בודי פלוו Bodyflow  שינויים בהוראות מדיניות הפרטיות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי.
בשימושך באתר הנך מצהיר כי קראת את מדיניות הפרטיות המעודכנת לרבות את כל השינויים שבה אם וככל שקיימים.

Bodyflow שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לתקן, לשפר, לערוך שינויים בהוראות מדיניות הפרטיות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי.

 בשימושך באתר הנך מצהיר כי קראת את מדיניות הפרטיות המעודכנת לרבות את כל השינויים שבה אם וככל שקיימים. 

תקנון – תנאי שימוש

תאריך עדכון אחרון  01/01/2019

תקנון תנאי השימוש של משתמשי האתר Bodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו)  ו/או המוצרים ו/או השירותים. עיין גם במדיניות הפרטיות של Bodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו) , בלשונית הסמוכה. “Bodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו) “- Bodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו)  , עוסק מורשה 032122426 , ע.פ – 058725961

1. כללי
1.1 ברוכים הבאים לאתר האינטרנט Bodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו)  www.bodyflow.co.il
1.2 טרם ביצוע כל פעולה באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שימוש בשירותים ו/או במידע
כלשהו, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש על פי תקנון זה  “משתמש” – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר ו/או עושה בו שימוש, בין כלקוח ובין כגולש מזדמן.
1.3 בכניסתך לאתר הנך מצהיר כי הנך מודע, מסכים ומאשר כי קראת והבנת את תנאי השימוש כולל את מדיניות הפרטיות. כמו כן הנך מאשר כי כל שימוש במידע שהאתר מפרסם ובניהם תכניות, הדרכות,ספרים, מאמרים וכן שימוש במוצרים ו/או בשירותים שבאתר הינו באחריותך בלבד ולפי שיקול דעתך הבלעדי ואין ולא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד Bodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו)  ו/או מי מטעמה.
1.4 כניסתך לאתר מהווה הסכמה לכך שידוע לך כי תנאים אלו גוברים על כל הסכם בעל פה שנערך בינך ובין Bodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו)  ו/או מי מטעמה וכי תנאים אלו מהווים חוזה משפטי מחייב בינך ובין החברה והנך מסכים לתנאים אלו.
1.5 השימוש באתר מותר מעל גיל 18 בלבד, בשימושך באתר הנך מצהיר כי גילך הוא מעל לכך וכי הנך בעל כשרות משפטית. Bodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו)  שומרת לעצמה את הזכות לבקש הוכחת גיל בכל שלב בכדי לוודא שהשימוש נעשה רק מעל לגיל 18 ואולם אין בכך כדי לגרוע מכך שהאחריות לכך חלה על המשתמש בלבד. בכל מקרה שיתגלה לחברה כי מדובר במשתמש מתחת לגיל 18 החברה רשאית לחסום את הגישה לשימוש וכן למחוק כל מידע אישי )כהגדרת מונח זה במדיניות הפרטיות( בכל הנוגע למשתמש זה.
1.6 Bodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו)  שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לתקן, לשפר, לערוך שינויים בהוראות התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. בשימושך באתר הנך מצהיר כי קראת את התקנון המעודכן לרבות את כל השינויים שבו )אם וככל שקיימים(.
1.7 האמור בתקנון זה בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע. הכותרות בתקנון זה הנן לשם נוחות ההתמצאות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.
1.8 לבירורים ו/או מידע בנוגע לתנאי השימוש, הנך מוזמן לפנות אלינו באמצעות “צור הקשר” באתר ו/או באמצעות דואר האלקטרוני ו/או להתקשר לאחד ממספרי הטלפון המפורטים בדף “צור קשר”

2. תנאי השימוש – כללי
2.1 באתר חנות וירטואלית למכירת שירותים ו/או מוצרים. Bodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו)  רוצה לספק לך את החוויה הטובה ביותר בעת השימוש באתר ו/או במוצרים ו/או השירותים ונעשה כל שביכולתנו לשם כך.
2.2 יחד עם זאת מובהר, כי השירותים השונים והמוצרים השונים ו/או שירות אחר, משתנים, בין היתר, אך לא רק, בהתאם לעונות השנה ולמלאי הקיים ובאפשרותך להתעדכן על כך מראש באמצעות לשונית “צור קשר”, סמוך למועד ההזמנה. רכישת המוצרים כפופה לכך שהם נמצאים במלאי. אם אושרה הזמנה על אף שמוצר ו/או ערכה מסוימת אזל מהמלאי, תבוטל ההזמנה על ידי החברה והודעה על כך תימסר למשתמש )לכתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה על ידי המשתמש בעת ביצוע הרכישה(.
2.3
Bodyflow( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו)  אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים, ערכות ו/או שירותים ורשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים ו/או השירותים, ובין השאר להחליפם ו/או להפסיק את שיווקם ו/או מכירתם ו/או לשנות את הרכבם, לפי שיקול דעתה הבלעדי. בשימושך באתר הנך מודע לכך ומצהיר כי לא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
2.4 אופן הצגת המוצרים ו/או השירותים ו/או הערכות באתר יקבע מעת לעת על ידי Bodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו)  ולפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר, כי תמונות המוצרים ו/או השירותים האחרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את Bodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו)  או מי מטעמה.
2.5 הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי תקף של המשתמש או כפי שיתעדכן מעת לעת. מובהר בזאת כי כל האמור בקשר עם רכישה באתר ובין היתר, כל האמור לגבי תקנון החברה ומדיניות הפרטיות, חל גם לגבי הזמנות טלפוניות ובכל מקום שדובר על הזמנה מהאתר, התנאים יחולו גם על הזמנה טלפונית, למעט אם נקבע אחרת בתקנון זה ו/או בהסכם ספציפי במפורש. העסקה תתבצע רק לאחר אישורה על ידי חברת האשראי
Bodyflow2.6 ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו)  רשאית לבטל ו/או לשלול הזמנה או רכישה באתר, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. משתמש יהיה רשאי לרכוש מוצרים אך ורק בכמות סבירה ולמטרות אישיות ולא מסחריות. סבירות הכמות תהיה נתונה לשיקול דעתה של Bodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו) . מובהר, כי המוצרים והשירותים באתר אינם מהווים הצעה בלתי הדירה למכירתם. קבלת הזמנה מאת המשתמש תהווה הצעה של המשתמש לרכישת המוצרים ו/או השירותים, וקבלת ההצעה, מצד החברה, תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים ו/או השירותים בהתאם להוראות תקנון זה.

3. מדיניות החזרות
ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981

4. תנאי השימוש – חשבון משתמש ואופן ביצוע הרכישה
4.1 רכישת המוצרים תעשה בהתאם להנחיות שבדף “חנות” שבאתר )או כל דף אחר המשמש לאותה תכלית(באמצעות סל קניות (או כל אפשרות אחרת לאותה תכלית( שיוזן על ידי המשתמש. בסיום תהליך הרכישה יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה. נתונים אלו יהווה אסמכתא לשליחת ההזמנה. אישור ההזמנה על ידי המשתמש מהווה אישור גם למרכיבי ההזמנה לרבות למרכיבי המוצרים ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ביחס לאי התאמות במוצרים ו/או במרכיביהן.
4.2 בעת ביצוע הזמנה יידרש המשתמש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי הזמנה, פרטי כרטיס אשראי וכיוצ”ב. Bodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו)  ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל טעות שתעשה, ככל שתעשה, בעת הקלדת הפרטים על ידי המשתמש ו/או אם פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או אם מכל סיבה אחרת לא תקלט ו/או תבוצע פעולה מסוימת. אבטחת המידע המוזן לאתר, בקשר עם אמצעי התשלום, תעשה באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני. Bodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו)  שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים למשתמשים מסוימים, לרבות הסדרי תשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
4.3 מחירי המוצרים ו/או השירותים הינם כפי שעודכנו לאחרונה במועד ביצוע ההזמנה ואישורה על ידי החברה או במועד ביצוע ההזמנה הטלפונית ואישורה, לפי העניין והינם כוללים מע”מ כחוק. Bodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו)  רשאית לעדכן מעת לעת את מחירי המוצרים ו/או השירותים ו/או הוצאות המשלוח. רכישת מוצרים, ערכות ושירותים אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת ו/או קיימת בו תקלה מסיבה כלשהי ובמקרה כזה לא תעמוד למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה.
4.4 השירותים במסגרת האתר ניתנים בתחומי מדינת ישראל בלבד. נכון למועד זה, המוצרים והשירותים יסופקו במשלוח באמצעות שליח מטעם Bodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו)  לכתובת כפי שהוזנה על ידי המשתמש בעת ביצוע ההזמנה.
4.5 מובהר כי זמני המשלוח עשויים להשתנות מעת לעת וכי Bodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו)  רשאית לשנות את לוחות הזמנים למשלוח. כמו כן מובהר, כי Bodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו)  לא תהית אחראית לעיכובים כלשהם באספקת הערכות עקב גורמים שאינם בשליטתה , לרבות בגין עיכובים שנגרמו על ידי שליח, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי Bodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו)  ו/או מי מטעמה.
4.6 המוצרים הניתנים לרכישה מBodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו)  ו/או מהאתר הינם “טובין פסידים”, כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א- 1981 )”חוק הגנת הצרכן”(, ועל רכישת מוצרים ו/או ערכות יחולו הוראות חוק זה.
4.7 עם קבלת המשלוח על המשתמש לערוך השוואה להזמנה ולחשבונית שתימסר לו בעת האספקה וככל שקיימת אי התאמה ו/או פגם כלשהם במוצרים עליו להודיע על כך באופן מידי לBodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו)  קבלת המשלוח על ידי המשתמש מהווה אישור כי המוצרים ו/או השירותים נבדקו והתקבלו לשביעות רצון המשתמש והמשתמש מוותר על טענה מאוחרת של אי התאמה ו/או פגם וכיוצ”ב.

5. מדיניות פרטיות
Bodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו)  מכבדת את פרטיות המשתמשים ומחויבת להגן על המידע שנמסר. טרם שימושך באתר הנך מחויב לקרוא את מדיניות הפרטיות ולהסכים לה, ולעניין זה מובהר כי אישורך את קריאת תקנון החברה וההסכמה לתכנו מהווה אישור בדבר קריאת מדיניות הפרטיות והסכמה לה.

6. זכויות יוצרים וקניין רוחני
6.1 הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, מדגמים, פטנטים, סודות מסחריים וכיוצ”ב, בקשר עם כל מוצר, מידע, תצוגה, תוכנה, טכנולוגיות, עיצובים, מוסיקה וקול, וידאו, תמונות, טקסטים, יישומים, מפרטים, שיטות, נתונים, תהליכים וכל חומר אחר הכלול באתר, אשר פותחו ו/או עוצבו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי Bodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו) ה, בעצמה ו/או שהזכויות בהם ו/או זכויות השימוש בהם ניתנו לBodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו)  בין אם הם רשומים במרשם כלשהו ובין אם לאו, והינם בבעלות מלאה ובלעדית של Bodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו) ו/או צדדי ג’ מטעמה.
6.2 אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או למכור ו/או להשתמש במוצרים ו/או בתכנים שבאתר, כולם או חלקם, אלא אם ניתנה לכך רשות מראש ובכתב מBodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו) .
6.3 פרסומות המוצגות באתר, ככל שמוצגות, הינן קניינם של המפרסמים ואין לעשות בפרסומות שימוש המהווה הפרה של זכויות המפרסמים בפרסומות.

7. הגבלת אחריות
7.1 שימוש במוצרים ו/או בשירותים כל שימוש במוצרים ו/או בשירותים שבאתר הינו באחריות המשתמש לפי שיקול דעתו הבלעדי. המוצרים, הערכות השירותים ניתנים ומוצגים כפי שהם ללא ערבות ו/או אחריות, מפורשת או משתמעת, של Bodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו) .
בשימוש באתר המשתמש מצהיר כי הינו בריא וכשיר לעשות שימוש במוצרים ו/או בשירותים וכי לא ידוע לו על כל בעיה רפואית שמונעת שימוש במוצרים ו/או בשירותים. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהמוצרים ו/או השימוש בהם, אינם מתבסס על מחקרים רפואיים כלשהם, אלא פרי אמונתה ונסיונה של Bodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו)  ו/או מי מטעמה אינם ערבים ו/או מתחייבים על תוצאות השימוש במוצרים ובשירותים. Bodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו) אינה מצהירה ו/או מציגה מצגים ו/או מתחייבת, בכל צורה שהיא, לגבי תוצאות ו/או תועלות ו/או השפעות ו/או הצלחות עקב השימוש במוצרים ו/או בשירותים, ולא תעמוד למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי Bodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו)  ו/או מי מטעמה בגין תכונות המוצרים ו/או הערכות ו/או השירותים או התאמתם לצרכיו, דרישותיו וציפיותיו.
כמו כן ידוע לו שהשימוש במוצרים ובשירותים אינו מהווה תחליף לטיפול רפואי ו/או תרופתי. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שאין בכל מידע שבאתר, לגבי המוצרים והשירותים, כדי להחליף כל בדיקה עצמאית של המשתמש וקבלת אישורים מתאימים לפני השימוש במוצרים ו/או בשירותים, לרבות מרופא ו/או תזונאי ו/או כל מטפל מתאים אחר, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשתמש ובכל מקרה טרם השימוש מומלץ לפנות לרופא מקצועי ו/או רפואי ו/או לחוות דעת רפואית ו/או לייעוץ עם אנשי מקצוע.
המשתמש מצהיר בזה במפורש, כי ידוע לו כי למוצרים ו/או לערכות עלולות להיות תופעות לוואי, לרבות רגישות, אי סבילות, תגובות אלרגיות ואף מחלות למיניהן. המשתמש מצהיר כי בדק ובחן את המוצרים והשירותים )לפי העניין( לפני השימוש, לרבות עם היועצים והמומחים המתאימים, כאמור לעיל. בכל מקרה שמופיעה תופעת לוואי כלשהי, יש לפנות מידית לקבלת טיפול רפואי.
7.2 בכפוף להוראות כל דין Bodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו)  ו/או מי מטעמה לא יישא בכל אחריות בגין כל נזק, מכל מין וסוג שהוא, לרבות אך לא רק, נזק ישיר, עקיף, מיוחד, אגבי, מקרי או תוצאתי, בין במסגרת תביעה על פי חוזה, בתביעת נזיקין או בכל תביעה אחרת, בקשר לשימוש או לחוסר האפשרות להשתמש במוצרים ו/או בשירותים ו/או במידע שבאתר, לרבות אך לא רק, בגין, נזקי גוף ו/או נזק כספי ו/או כל נזק, הפסד או עלויות שהמשתמש עלול לסבול מהם עקב השימוש במוצרים ו/או בשירותים ו/או עקב הסתמכות המשתמש על המידע המסופק דרך האתר, בין אם Bodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו)  הודיעה על האפשרות שנזק כזה עלול להיגרם ובין אם לאו.
7.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא Bodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו)  בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו על ידי המשתמש.

8. משלוח המוצרים
המשתמש מצהיר שידוע לו שיתכן וביצוע המשלוח של המוצרים יבוצעו על ידי שליחים. כמו כן מצהיר המשתמש שידוע לו שBodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו)  אינה אחראית לאופן ולתנאים בהם יועברו המוצרים ולפיכך Bodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו) לא תהיה אחראית למוצרים בעת ביצוע המשלוח ולא תהיה לו כל טענה, דרישה או תביעה כנגד החברה בגין כל תאונה,נזק, גניבה או תקלה, מכל מין וסוג שהוא, אשר ימנעו או ישבשו את ביצוע המשלוח. למרות האמור לעיל, כל משתמש יהיה רשאי לפנות לBodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו)  במקרה של בעיה במשלוח. המשתמש מצהיר שידוע לו כי יתכנו נסיבות נוספות, אשר אינן תלויות בBodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו) ואשר ימנעו ו/או ישבשו את השליחות מBodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו) ו/או אליה אשר אינם באחריות Bodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו) ובכלל זה Bodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו) לא תהיה אחראית בכל מקרה של תאונה ו/או מעשה זדון ו/או מעשה טרור ו/או מלחמה ו/או עבירה פלילית כלשהיא ו/או
כח עליון ו/או אסון טבע )לרבות אש, רעידת אדמה, שטפון וכיו”ב( ו/או עקב שינוי כלשהו במצב החוקי ו/או המשפטי בארץ ו/או בעולם אשר ימנע את המשך משלוח המוצרים ו/או עקב מעורבות ו/או רשלנות של צד ג’ אחר כלשהו המעורב בהליך איסוף המוצרים ו/או הערכות העברתו מBodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו)  ו/או לידיה.

9. פעילות האתר
מובהר כי איכות השירות באתר תלויה בגורמים נוספים אשר אינם בשליטת Bodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו)  ו/או האתר ו/או מי מטעמם )לרבות ספקי השירות(, ובין היתר באיכות וטיב התקשורת, איכות ציוד הקצה, תקלות ברשת האינטרנט, ברשת החשמל, בציוד הממוחשב ועוד, וBodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו)  ו/או האתר ו/או מי מטעמם )לרבות ספקי השירות(, לא ישאו באחריות כלשהי בקשר עם כך. בכוונת Bodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו) כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת Bodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו)  ו/או האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא “נפילות”. כמו כן רשאית Bodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו) להפסיק את השימוש באתר מעת לעת ובכלל. Bodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו) והאתר לא ישאו בכל אחריות בגין כך ולא יינתן כל פיצוי כספי ו/או זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות. Bodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו)  לא תישא בכל אחריות לתפקודיות, לפעילותו התקינה, למצבו של האתר, להתאמתו לשימוש או לכך שהשימוש בו יהיה רציף וללא טעויות, להעדר יכולת רכישת מוצרים ו/או להעדר קיומם של וירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

10. התכנים שבאתר
10.1 “תכנים” – כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, מידע רפואי, שירותים רפואיים, נתונים, עצות, המלצות, ניתוחים, הנחיות, פרסומות, חסויות, הערכות, פורומים, צ’טים, לוחות מודעות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, לרבות טקסט, תמונה, קול ווידאו המופיעים באתר ו/או עומדים לרשות המשתמש..
10.2 המידע והתכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד אשר יש להתייחס אליהם בזהירות ובביקורתיות, ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. לעיתים, תכנים המגיעים מצדדים שלישיים, מבטאים דעה אישית של הכותב בלבד, והם אף תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה. אין להסתמך על עצה ו/או מידע המתקבלים באתר, ובכלל זה אין להסתמך על התכנים והמידע הניתנים באתר בכלל, ועל מידע ו/או עצה הניתנים על ידי מומחים ) יועצי תזונה, רופאים, ואנשי מקצוע אחרים בכל תחום שהוא, הן בפורומים השונים והן בכתבות המופיעות באתר(, ובכל עניין רפואי יש לפנות למומחה או איש המקצוע המתאים. על אף שהאתר וBodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו)  פועלים במטרה שהמידע והתכנים יהיו נכונים ומדויקים ככל שניתן, המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהתכנים עלולים להכיל ליקוי ו/או טעות ו/או הטיה ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו או הצגתו, והחברה מזהירה שלא להסתמך עליו ולפנות לקבלת ייעוץ מקצועי מתאים. החברה ו/או האתר ו/או ספקי התכנים והשירותים, עובדיהם, מנהליהם ו/או מי מטעמם אינם נושאים בכל אחריות ביחס לתכנים המוצגים באתר, תכנם, מהימנותם, אמינותם, דיוקם, והשפעתם, הישירה או העקיפה, על המשתמשים ו/או הגולשים ו/או כל אדם הנחשף אליהם ו/או המחליט לפעול על פיהם.

11. קישוריות

ידוע למשתמש כי האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים. לאתר ו/או לBodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו)  ו/או למי מטעמם אין כל שליטה באתרים ו/או במקורות אלו, ואין הם נושאים באחריות כלשהי לגבי קישורים אלה ו/או התכנים המופיעים בהם ו/או לכל מידע אחר שהינו זמין באמצעות הקישורים האמורים, ואין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור לחומר המופיע בהם. הקישוריות האמורות, אין פירושן הבעת תמיכה ו/או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם, לגבי אתרים ו/או מקורות אחרים, אליהם מובילות הקישוריות האמורות.

12. אחריות המשתמש
המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר בהתאם להוראות כל דין ו/או רשות מוסמכת, לרבות תנאי שימוש אלה או מכוחם, ולא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין הוראות כל דין ו/או רשות או גוף מוסמכים החלים עליו. אין לעשות באתר ו/או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות ו/או לשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתנאי שימוש אלה.
ידוע למשתמש כי השימוש באתר מוצע למשתמש בלבד. המשתמש מחויב למסור פרטים אמיתיים ומדויקים, ככל שנתבקשו ממנו. המשתמש לא יאפשר שימוש מכל מין וסוג שהוא, בשמו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה לאדם אחר כלשהו לצורך הפעילות באתר. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ומבלי שהוסברו לו כל תנאי השימוש האתר. המשתמש בלבד ישא באחריות לפעולות שנעשו על ידו ו/או למידע שהועבר על ידו ו/או על ידי המורשים מטעמו ו/או של אלו שנכנסו לאתר בשמו של המשתמש ו/או מטעמו. המשתמש בלבד אחראי לביטחון ובטיחות מערכת המחשב שלו ושל המידע המועבר דרכו.
המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר בהתאם להוראות כל דין ו/או רשות מוסמכת, לרבות תנאי שימוש אלה או מכוחם, ולא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין הוראות כל דין ו/או רשות או גוף מוסמכים החלים עליו. אין לעשות באתר ו/או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות ו/או לשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתנאי שימוש אלה.
ידוע למשתמש כי השימוש באתר מוצע למשתמש בלבד. המשתמש מחויב למסור פרטים אמיתיים ומדויקים, ככל שנתבקשו ממנו. המשתמש לא יאפשר שימוש מכל מין וסוג שהוא, בשמו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה לאדם אחר כלשהו לצורך הפעילות באתר. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ומבלי שהוסברו לו כל תנאי השימוש האתר.
המשתמש בלבד ישא באחריות לפעולות שנעשו על ידו ו/או למידע שהועבר על ידו ו/או על ידי המורשים מטעמו ו/או של אלו שנכנסו לאתר בשמו של המשתמש ו/או מטעמו. המשתמש בלבד אחראי לביטחון ובטיחות מערכת המחשב שלו ושל המידע המועבר דרכו.

13. שיפוי
13.1 בשימושך באתר הנך מתחייב להגן, לשפות ולפצות את החברה נגד כל תביעה, נזק, מחויבות, הפסדים,התחייבויות, עלויות, חובות, הוצאות )לרבות שכ”ט עורכי-דין(, הנובעים משימוש באתר, הפרה של סעיפים מתקנון זה, הפרה של זכויות קניין רוחני וכן הפרה של זכות הפרטיות של צד שלישי בקשר עם שימוש באתר.
13.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, Bodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו)  ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות להגן על עצמה בכל עניין שהוא נושא לשיפוי על ידך והנך מסכים שלא להתפשר בכל נושא ללא אישור מפורש בכתב מBodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו) .

14. סמכות שיפוט
על ההתקשרות בין המשתמש ובין Bodyflow ( שלמה דהרמה – ענת בן קיקי – בודי פלוו)  במסגרת האמור בתקנון זה תחולנה הוראות הדין הישראלי בלבד. ככל שלא ניתן יהיה לפתור סכסוך כלשהו שיתעורר בין הצדדים בדרכי נעם ומחוץ לכותלי בית המשפט, יידון הסכסוך בבתי המשפט.